88-140 Gniewkowo

Kontakt

Chętnie spełnimy Twoje indywidualne wymagania

biuro@eskate.pl
+48 52 3558380

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Podane niżej informacje przekazują w skrócie, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Państwo zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności podanej w niniejszym tekście.

Gromadzenie danych na stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na stronie internetowej?

Dane gromadzone na niniejszej stronie internetowej przetwarzane są przez administratora strony internetowej.

ESKATE© Rohrverbindungstechnik GmbH
Köhlterholz 7
32479 Hille
Deutschland

Telefon: +49 5734 6666-6
Email: info[at]eskate.de

W jaki sposób gromadzimy dane?

Z jednej strony gromadzimy Państwa dane, jeżeli je nam Państwo przekażą. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub na podstawie Państwa zgody przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia, że strona jest wolna od błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z Państwa danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, w każdej chwili mogą ją Państwo wycofać. Ponadto, w określonych okolicznościach, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.

W tym celu, a także w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami.

ESKATE© Rohrverbindungstechnik GmbH
Köhlterholz 7
32479 Hille
Deutschland
Email: datenschutz[at]eskate.de

Narzędzia analityczne i narzędzia firm zewnętrznych

Gdy odwiedzają Państwo niniejszą stronę internetową, Państwa zachowanie podczas jej przeglądania może być oceniane pod kątem statystycznym. Odbywa się to głównie przy użyciu tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat programów analitycznych mogą Państwo znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez usługodawcę zewnętrznego (firma hostingowa). Dane osobowe gromadzone na niniejszej stronie internetowej są przechowywane na serwerach firmy hostingowej. Przede wszystkim mogą to być adresy IP, formularze kontaktowe, metadane i dane komunikacyjne, dane kontraktowe, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Korzystamy z usług firmy hostingowej w celu realizacji umów z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i sprawnego udostępniania naszej oferty on-line przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Firma hostingowa przetwarza Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań dotyczących świadczenia usług i postępuje zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi tych danych.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych

W celu zapewnienia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, zawarliśmy z firmą hostingową umowę o przetwarzanie danych.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Administrator niniejszych stron traktuje ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Postępujemy z Państwa danymi osobowymi w sposób poufny i zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą Polityką Prywatności.

Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować. W niniejszej polityce prywatności określa się, jakie dane zbieramy i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśniamy również, w jaki sposób i w jakim celu to robimy.

Należy pamiętać, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Zapewnienie całkowitej ochrony danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Informacje na temat administratora

Administratorem danych na niniejszej stronie internetowej jest:

ESKATE© Rohrverbindungstechnik GmbH
Köhlterholz 7
32479 Hille
Deutschland
Telefon: +49 5734 6666-6
Email: info[at]eskate.de

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imię i nazwisko, adresy e-mail itp.).

Ustawowy inspektor ochrony danych

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

ESKATE© Rohrverbindungstechnik GmbH
Datenschutzbeauftragter
Köhlterholz 7
32479 Hille
Deutschland
Email: datenschutz[at]eskate.de

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele czynności w zakresie przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą ją Państwo wycofać. Wycofanie zgodny nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, W KAŻDEJ CHWILI MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO ZŁOŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W OPARCIU O NINIEJSZE POSTANOWIENIA. W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI PODANO ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE MOŻEMY UDOWODNIĆ, ŻE ISTNIEJĄ POWODY PRZETWARZANIA ISTOTNE POD WZGLĘDEM OCHRONY DANYCH, KTÓRE PRZEWYŻSZAJĄ PAŃSTWA INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB DANE PRZETWARZANE SĄ W CELU DOCHODZENIA, WYKONYWANIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO WNIESIENIA W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ FORMY MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń postanowień RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim pobytu stałego, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania nie narusza innych środków odwoławczych administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do przekazania danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy, stronie trzeciej w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Na niniejszej stronie internetowej używane jest szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i do ochrony przenoszenia poufnych treści, takich jak na przykład zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako administratora strony internetowej. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i sprostowanie

W ramach obowiązującego prawa zawsze mają Państwo prawo do otrzymania bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, przeznaczenia i celu ich przetwarzania oraz prawo do ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu, a także w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • W przypadku zakwestionowania poprawności przechowywanych przez nas danych. Zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas trwania weryfikacji przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

  • Jeżeli Państwa dane osobowe są/były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.

  • Jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale potrzebują je Państwo do do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.

  • Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO, konieczne jest rozważenie Państwa i naszych interesów. Do momentu wyjaśnienia, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dane te można przetwarzać, poza ich przechowywaniem, wyłącznie na podstawie zgody lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby naturalnej lub prawnej lub z uwagi na ważne interesy publiczne Unii Europejskiej lub kraju członkowskiego.

Sprzeciw wobec wiadomości e-mail z reklamami

Zabronione jest wykorzystywanie przez osoby trzecie danych kontaktowych opublikowanych w nocie prawnej do wysyłania reklam lub materiałów informacyjnych bez wyraźnej zgody. Administratorzy stron zastrzegają sobie możliwość podjęcia środków prawnych w przypadku przesyłania informacji reklamowych bez zgody, takich jak wiadomości typu spam.

4. Gromadzenie danych na stronie internetowej

Pliki Cookies

Nasze strony internetowe korzystają z tak zwanych "plików cookies". Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód na urządzeniu końcowym. Są one przechowywane albo tymczasowo na czas trwania sesji ("cookies" sesyjne), albo na stałe ("cookies" trwałe) na urządzeniu końcowym. Sesyjne pliki cookies są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji. Stałe pliki cookies pozostają w pamięci urządzenia końcowego do czasu ich samodzielnego lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach, podczas otwierania naszej strony internetowej, na urządzeniu końcowym mogą być przechowywanie pliki cookies firm zewnętrznych ("cookies" zewnętrzne). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z niektórych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookies do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookies pełnią różne funkcje. Wiele plików cookies jest niezbędnych ze względów technicznych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie mogą bez nich działać (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookies, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookies) lub do realizacji określonych funkcji (funkcjonalne pliki cookies np. funkcja koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookies do pomiaru liczby użytkowników) są przechowywane na serwerze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu świadczenia zoptymalizowanych usług i bezawaryjnych pod względem technicznym. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookies, odpowiednie pliki cookies są przechowywane wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można w każdej chwili wycofać.

Informacje o poszczególnych plikach cookies, wyrażonej przez Państwo zgodzie i możliwości jej wycofania ze skutkiem na przyszłość znajdą Państwo tutaj: „Zmień ustawienia plików cookies

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będą Państwo informowani o korzystaniu z plików cookies i wyrażą Państwo zgodę na ich użycie w indywidualnych przypadkach, w konkretnych przypadkach lub w ogóle nie wyrażą Państwo zgody na ich używania i aktywują Państwo automatyczne usuwanie plików cookies podczas zamykania przeglądarki. Po wyłączeniu plików cookies funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Jeżeli pliki cookies są używane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym fakcie osobno w ramach niniejszej polityki prywatności i poprosimy o Państwa zgodę, jeżeli będzie wymagana.

Pliki dziennika serwera

Dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Są to następujące informacje:

  • Typ i wersja przeglądarki

  • Używany system operacyjny

  • URL strony referencyjnej

  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

  • Czas zapytania serwera

  • Adres IP

Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są gromadzone na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w wyświetlaniu strony internetowej w sposób bezawaryjny pod względem technicznym i jej optymalizacji – w tym celu konieczne jest zapisywanie plików dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeżeli wyślą Państwo do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania wraz z danymi kontaktowymi, które tam Państwo podali, zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania i w przypadku dalszych pytań. Te dane nie zostaną nikomu przekazane bez Państwa zgody.

Dane te są gromadzone na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Państwa zapytanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), o ile zostali Państwo poproszeni o jej udzielenie.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócą się Państwo do nas z prośbą o ich usunięcie, wycofają Państwo swoją zgodę na ich przechowywanie lub ustanie cel ich przechowywania (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie, w tym wszystkie dane osobowe w nim podane (imię i nazwisko, zapytanie), zostanie przez nas zapisane i przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi. Te dane nie zostaną nikomu przekazane bez Państwa zgody.

Dane te są gromadzone na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Państwa zapytanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), o ile zostali Państwo poproszeni o jej udzielenie.

Dane przesłane przez Państwo w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócą się Państwo do nas z prośbą o ich usunięcie, wycofają Państwo swoją zgodę na ich przechowywanie lub ustanie cel ich przechowywania (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych świadczonej przez Google Inc. Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia administratorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę. Administratorzy stron internetowych otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak np. liczba odwiedzin, długość przebywania na stronie, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Google może zebrać te dane w profilu, który jest przypisany do danego użytkownika lub urządzenia końcowego.

Google Analytics korzysta z technologii umożliwiających rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowań użytkowników (np. pliki cookies czy odciski palców do uruchomiania urządzenia). Informacje rejestrowane przez Google na temat korzystania z niniejszej strony są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej oferty na stronie internetowej, jak i jej promowania. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można w każdej chwili wycofać.

Anonimizacja adresów IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. W rezultacie Google skróci Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam jest on skracany. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywała zebrane informacje do celów analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z niniejszej strony i Internetu na rzecz administratora strony. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi przez firmę Google.

Wtyczka przeglądarki

Mogą Państwo uniemożliwić Google zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics postępuje z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych z Google i wdrażamy wszystkie surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google dotyczące użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookies, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorem wyświetlania reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator wyświetlania reklam na urządzeniu z systemem Android) są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Informacje szczegółowe dostępne są pod następującym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Administrator strony internetowej korzysta z Google Ads. Google Ads to program marketingowy on-line firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych firm zewnętrznych, jeśli użytkownik wpisze określone hasło w wyszukiwarce Google (targetowanie na podstawie słowa kluczowego). Ponadto reklamy ukierunkowane mogą być wyświetlane na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. dane dotyczące lokalizacji i zainteresowań) (targetowanie do grupy docelowej). Jako administrator strony internetowej możemy oceniać te dane pod kątem ilościowym, analizując przykładowo, które wyszukiwane hasła doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z Google Ads opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym reklamowaniu swoich usług.

6. Newsletter

CleverReach

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi CleverReach w celu wysyłania newsletterów. Dostawcą jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach to usługa, za pomocą której można organizować i analizować wysyłkę newslettera. Dane, które podają Państwo w celu otrzymywania newslettera (np. adres e-mail), będą przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech lub Irlandii.

Nasze newslettery wysyłane za pomocą CleverReach umożliwiają nam analizę zachowania odbiorców newsletterów. Między innymi możemy dokonać analizy, ilu odbiorców otworzyło wiadomość z newsletterem i jak często kliknięto w dany link w newsletterze. Przy pomocy tzw. śledzenia konwersji możliwa jest również analiza, czy po kliknięciu w link w newsletterze nastąpiło zdefiniowane wcześniej działanie (np. zakup produktu na tej stronie). Więcej informacji na temat analizy danych dotyczących newslettera przez CleverReach można znaleźć na stronie: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę poprzez rezygnację z newslettera. Wycofanie zgodny nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na analizę przez CleverReach, muszą Państwo wypisać się z newslettera. W każdej wiadomości z newsletterem zamieszczony jest link. Mogą Państwo również zrezygnować z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Dane, które przechowujemy w celu przesyłania newslettera, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usług newslettera do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera i zostaną usunięte z listy wysyłkowej po wypisaniu się z niego. Nie ma to wpływu na dane, które przechowujemy do innych celów.

Po usunięciu z listy wysyłkowej Państwa adres e-mail może zostać zapisany na czarnej liście prowadzonej przez nas lub dostawcę usług newslettera, aby w przyszłości nie wysyłać do Państwa newslettera. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w podanym wyżej celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa, jak i naszemu interesowi w celu przestrzeganiu wymogów prawnych dotyczących wysyłania newslettera (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu, pod warunkiem, że Państwa interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

Więcej informacji można znaleźć w postanowieniach dotyczących ochrony danych CleverReach pod adresem: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych z dostawcą usługi CleverReach i wdrażamy wszystkie surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z CleverReach.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Na niniejszej stronie internetowej zamieszczane są filmy z YouTube. Administratorem jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę internetową, zanim obejrzą film. Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyklucza przekazywania danych partnerom YouTube. W ten sposób YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick niezależnie od tego, czy oglądają Państwo film.

Gdy tylko uruchomią Państwo film YouTube na niniejszej stronie, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Na serwer YouTube przesyłana jest informacja, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przypisywanie Państwa zachowania podczas odwiedzin strony bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Jeżeli nie chcą Państwo, aby te dane były zachowane, należy wylogować się ze swojego konta na YouTube.

Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookies na Państwa urządzeniu końcowym po włączeniu filmu lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. urządzenie do pobierania odcisków palca). W ten sposób YouTube może otrzymywać informacje o osobach odwiedzających tę stronę internetową. Informacje te służą między innymi do zbierania statystyk dotyczących filmów, poprawy łatwości obsługi i zapobiegania próbom oszustwa.

Ewentualnie po uruchomieniu filmu na YouTube mogą zostać wdrożone dalsze operacje w zakresie przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystamy z usług YouTube w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można w każdej chwili wycofać.

Więcej informacji na temat ochrony danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Na niniejszej stronie korzystamy z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron z wideo Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Na serwer Vimeo przesyłana jest informacja, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Vimeo ma również dostęp do Państwa adresu IP. Dzieje się tak również w przypadku, jeżeli nie są Państwo zalogowani na stronie Vimeo lub nie mają na niej konta. Informacje zarejestrowane przez Vimeo są przesyłane na serwer Vimeo w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto Vimeo, umożliwiają Państwo Vimeo przypisywanie Państwa zachowania podczas odwiedzin strony bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Jeżeli nie chcą Państwo, aby te dane były zachowane, należy wylogować się ze swojego konta na Vimeo.

Vimeo korzysta z plików cookies lub porównywalnych technologii rozpoznawania (np. urządzenie do pobierania przycisków palców) do rozpoznawania odwiedzających stronę internetową.

Korzystamy z usług Vimeo w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można w każdej chwili wycofać.

Vimeo posiada certyfikat zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA, która ma na celu zapewnienie przetwarzania danych osobowych w Stanach Zjednoczonych zgodnie ze standardami UE.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Administrator niniejszej strony internetowej nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i ułatwienie wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można w każdej chwili wycofać.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystanie z reCAPTCHA ma na celu sprawdzenie, czy dane (np. w formularzu kontaktowym) na stronie internetowej wprowadzane są przez osobę czy przez zautomatyzowany program. W związku z tym reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych parametrów. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę internetową. Na potrzeby analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, długość pobytu użytkownika na stronie lub ruchy myszki wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przeprowadzane są w całości w tle. Osoby odwiedzające stronę internetową nie są informowane o przeprowadzaniu analizy.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami w formie zautomatyzowanego przechwycenia danych lub przed spamem. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można w każdej chwili wycofać.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA dostępnych jest w polityce prywatności Google i warunkach korzystania z Google dostępnych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. eCommerce i dostawcy usług płatniczych

Przetwarzanie danych (dane klienta i dane umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do ustanowienia, opracowania treści lub zmiany stosunku prawnego (dane podstawowe). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w którym zezwala się przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub rozliczania się.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zlecenia lub zakończeniu stosunku handlowego. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

9. Usługi własne

Postępowanie z danymi kandydatów

Oferujemy możliwość wysłania aplikacji na stanowisko w naszej firmie (np. przez e-mail, pocztą lub przez formularz zgłoszeniowy online). Poniżej znajdują się informacje na temat postępowania, celu i wykorzystania Państwa danych osobowych zebranych podczas procesu rekrutacji. Zapewniamy, że Państwa dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującym przepisami prawa o ochronie danych oraz wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz będą traktowane z najwyższą poufnością.

Zakres i cel zbierania danych

W przypadku przesłania aplikacji na stanowisku przetwarzamy podane w aplikacji dane (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, uwagi w ramach rozmów z kandydatami), o ile jest to konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 nowej wersji federalnej ustawy o ochronie danych zgodnie z prawem niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne zasady zawierania umowy) oraz – o ile wyrazili Państwo zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana. Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom w naszym przedsiębiorstwie, które zajmują się przetwarzaniem Państwa aplikacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji przesłane przez Państwa dane będą przechowywane na podstawie § 26 nowej wersji federalnej ustawy o ochronie danych i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy w naszych systemach przetwarzania danych.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie zatrudnimy Państwa na stanowisko, odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania przekazanych przez Państwo danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego (odrzucenie lub wycofanie aplikacji). Dane zostaną następnie usunięte, a dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności do celów dowodowych w przypadku sporu prawnego. Jeśli okaże się, że dane będą wymagane po upływie 6-miesięcznego okresu (np. ze względu na możliwy lub toczący się spór prawny), zostaną one usunięte dopiero wtedy, gdy przestanie obowiązywać cel ich dalszego przechowywania.

Możemy przechowywać dane przez dłuższy czas, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeżeli ustawowe wymogi dotyczące przechowywania uniemożliwiają ich usunięcie.

© 2023 eskate