88-140 Gniewkowo

Kontakt

Chętnie spełnimy Twoje indywidualne wymagania

biuro@eskate.pl
+48 52 3558380

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

1. Przyjęcie zlecenia

2. Ceny i dostawy częściowe

3. Wysyłka

4. Rękojmia, reklamacja i regres/regres producenta

5. Reklamacja z tytułu wad / odpowiedzialność

6. Prawo do odstąpienia od umowy

7. Płatność

8. Zastrzeżenie własności

9. Postanowienia końcowe

1. Przyjęcie zlecenia

a) Nasze warunki sprzedaży znajdują zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorstw, osób prawnych prawa publicznego lub publiczno-prawnych majątków specjalnych w rozumieniu zapisów § 310 niem. kodeksu cywilnego; warunki zamawiającego o charakterze przeciwstawnym lub różniącym się od naszych warunków sprzedaży uznamy tylko wtedy, gdy w sposób wyraźny oraz w formie pisemnej wyrazimy zgodę na ich obowiązywanie.

b) Wszelkie uzgodnienia, które zostały podjęte między nami a zamawiającym w celu realizacji niniejszej umowy, zostały w formie pisemnej przedstawione w niniejszej umowie. Wszelkie informacje podane w katalogach, na rysunkach wymiarowych (kartach zawierających miary) oraz w ofertach są miarodajne tylko w przybliżeniu. Naliczamy koszty opracowania ofert oraz sporządzenia kosztorysów i planów.

c) Zlecenia uznaje się za przyjęte dopiero po ich pisemnym potwierdzeniu z naszej strony. Regulacja ta dotyczy również uzupełnień, zmian, skreśleń i innych uzgodnień.

d) Nasze warunki sprzedaży obowiązują również w odniesieniu do transakcji zawieranych z zamawiającym w przyszłości.

e) Nasza firma regularnie sprawdza Twoją zdolność kredytową przy zawieraniu umów oraz w niektórych przypadkach, w których istnieje uzasadniony interes. W tym celu współpracujemy z Creditreform Herford & Minden Dorff GmbH & Co. KG, Krellstrasse 68, D-32584 Löhne, od którego otrzymujemy potrzebne nam dane. W tym celu prześlemy Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do Creditreform. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w Creditreform można znaleźć pod adresem https://www.creditreform.de/minden/datenschutz.

2. Ceny i dostawy częściowe

a) Wiążące są ceny podane w potwierdzeniu zlecenia.

b) Ceny dotyczą zasadniczo dostaw realizowanych loco zakład, z wyłączeniem opakowania oraz bez opłacenia cła (w przypadku dostaw zagranicznych). Jeżeli w okresie między zawarciem umowy a realizacją dostawy lub usługi zostaną podwyższone lub zostaną wprowadzone u naszych poddostawców nowe ceny bądź zwiększeniu ulegną nasze koszty (np. podwyżki kosztów przesyłki, podwyżki wynagrodzeń oraz cen surowców) lub płacone przez nas podatki, wówczas będziemy uprawnieni do odpowiedniego podwyższenia ceny, chyba że cena została wyraźnie potwierdzona jako cena stała. Podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie oddzielnie wykazany na fakturze. Wszelkie podwyższenia stawki podatku VAT wprowadzone między złożeniem zamówienia a realizacją dostawy lub usługi obciążają zamawiającego.

c) Jesteśmy uprawnieni do realizacji dostaw częściowych.

3. Wysyłka

a) Dostawy są realizowane loco zakład lub loco magazyn. Niebezpieczeństwo i ryzyko związane ze stłuczeniem jak również ciężar dowodu związany z prawidłowym opakowaniem i załadunkiem spoczywa na zamawiającym od chwili przekazania towaru przewoźnikowi. Regulacja ta dotyczy również dostaw realizowanych na zasadzie franco.

b) Punkt 3 a) obowiązuje również wtedy, gdy dostawa jest realizowana naszymi własnymi pojazdami.

c) Jeżeli konieczne przyjęcie towaru do naszego magazynu, wówczas odbywa się to na ryzyko i koszt zamawiającego. Jeżeli wysyłka dostawy na życzenie zamawiającego ulegnie opóźnieniu o ponad 2 tygodnie od daty uzgodnionego terminu dostawy lub w przypadku nieuzgodnienia dokładnego terminu dostawy po zgłoszeniu przez nas gotowości do wysyłki, wówczas za każdy miesiąc przechowywania towaru na magazynie możemy naliczyć ryczałtową opłatę za składowanie w wysokości 0,5 % od wysokości ceny przedmiotu dostawy, jednakże maksymalnie w wysokości 5 %. Zamawiający ma prawo udokumentować, że nie ponieśliśmy szkody lub że szkoda powstała w znacznie niższej wysokości. My natomiast mamy prawo udokumentować, że powstała szkoda w wyższej wysokości.

d) Jeżeli na życzenie zamawiającego przez nas lub przez zakład realizujący dostawę zostanie zawarta umowa ubezpieczenia, wówczas jej koszty obciążą zamawiającego; w takich przypadkach działamy tylko jako pośrednik z wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności.

e) Materiał zgłoszony jako gotowy do wysyłki najpóźniej w terminie 5 dni od daty zgłoszenia musi zostać objęty zleceniem realizacji zamówienia. W przeciwnym razie jesteśmy uprawnieni do wysyłki materiału wedle naszego wyboru oraz do obciążenia zamawiającego kosztami. W tym przypadku punkty 3 b) i 3 c) stosuje się odpowiednio.

4. Rękojmia, reklamacja i regres/regres producenta

a) W przypadku dochodzenia przez zamawiającego praw z tytułu rękojmi przyjmuje się, że zamawiający prawidłowo wywiązał się ze swoich obowiązków dotyczących kontroli i złożenia reklamacji określonych w § 377 niem. kodeksu handlowego.

b) Roszczenia z tytułu wad ulegają przedawnieniu z upływem 12 miesięcy. Okres ten rozpoczyna swój bieg z chwilą dostarczenia naszego towaru do zamawiającego lub w przypadku dostawy dzieła z chwilą jego odbioru przez zamawiającego.
W odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – w przypadku działania umyślnego oraz rażącego niedbalstwa jak również w przypadku narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i naruszenia zdrowia wynikającego z naruszenia naszych obowiązków w wyniku działania umyślnego oraz rażącego niedbalstwa – obowiązuje ustawowy okres przedawnienia roszczeń.
Jeżeli przepisy ustawowe określone w § 438 I nr 2 niem. kodeksu cywilnego (budowle i przedmioty dla budowli), § 479 I niem. kodeksu cywilnego (roszczenie regresowe) oraz § 634a I niem. kodeksu cywilnego (budowlane) bezwzględnie przewidują dłuższe okresy przedawnienia, wówczas obowiązują okresy ustawowe.

Przed jakimkolwiek odesłaniem towaru należy uzyskać naszą zgodę.

c) Jeżeli mimo dołożonej staranności dostarczony towar wykazuje wadę, która występowała już w momencie przejścia ryzyka, wówczas z zastrzeżeniem terminowego zgłoszenia reklamacji wedle naszego uznania dokonamy usunięcia wady lub dostarczymy towar zastępczy. W każdym przypadku należy dać nam sposobność realizacji świadczenia dodatkowego w odpowiednim terminie.
Jeżeli w wyniku weryfikacji wady zgłoszonej przez zamawiającego okaże się, że w rzeczywistości nie występuje żadna wada, wówczas zamawiający zwróci nam poniesione przez nas koszty. W tym zakresie naliczamy ryczałtowo kwotę 45,00 EUR za każdą rozpoczętą godzinę oraz 0,51 EUR za każdy przejechany kilometr dojazdu i powrotu. Zamawiający ma prawo udokumentować, że nie ponieśliśmy żadnej szkody lub że nasza szkoda powstała w znacznie niższej wysokości. Powyższa regulacja nie narusza w żadnym zakresie roszczeń regresowych.

d) Jeżeli realizacja świadczenia dodatkowego zakończy się niepowodzeniem, wówczas zamawiający – bez uszczerbku dla jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych – może ustąpić od umowy lub zażądać obniżenia wynagrodzenia.
Zamawiający może dopiero wtedy odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia wynagrodzenia, jeżeli w przeciągu 8 tygodni od wpływu zasadnej reklamacji nie podjęliśmy działań mających na celu jej usunięcie.

e) Roszczenia z tytułu wad nie znajdują zastosowania w przypadku tylko nieznacznej różnicy (odstępstwa) w stosunku do uzgodnionej właściwości, w przypadku tylko nieznacznego naruszenia przydatności do użytkowania, w przypadku naturalnego zużycia oraz w przypadku szkód powstałych po przejściu ryzyka na skutek wadliwego lub niedbałego stosowania, nadmiernego użytkowania, nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych, wadliwych robot budowanych, nieodpowiedniego podłoża lub szczególnych czynników, których nie przewiduje umowa. Jeżeli zamawiający lub osoby trzecie przeprowadzają prace naprawcze lub zmiany w sposób nieprawidłowy, wówczas roszczenia z tytułu wad nie obejmują również tych działań ani wynikających z nich skutków.

f) Roszczenia zamawiającego z tytułu nakładów koniecznych do poniesienia w celu realizacji świadczenia dodatkowego, w szczególności dotyczące kosztów transportu, przejazdu, robocizny czy materiałów, są wykluczone, o ile nakłady te ulegną podwyższeniu z powodu przemieszczenia w późniejszym terminie dostarczonego przez nas towaru w inne miejsce aniżeli oddział zamawiającego, chyba że przemieszczenie w inne miejsce jest zgodne z użytkowaniem towaru w sposób zgodny z przeznaczeniem.

g) Roszczenia regresowe zamawiającego wobec nas przysługują zamawiającemu tylko wtedy, jeżeli zamawiający nie podjął ze swoim odbiorcą uzgodnień wykraczających poza bezwzględnie obowiązujące ustawowe roszczenia z tytułu wad. W odniesieniu do zakresu roszczenia regresowego zamawiającego wobec dostawcy obowiązuje odpowiednio powyższa regulacja zawarta w punkcie f).

h) Nie udzielamy gwarancji, w szczególności na trwałość i właściwości przedmiotu dostawy. Powyższa regulacja nie narusza gwarancji producenta.

5. Prawo do odstąpienia od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli przewidywany termin dostawy zostanie przekroczony o 8 tygodni i bezskutecznie upłynie dwutygodniowy termin dodatkowy wyznaczony na piśmie przez zamawiającego. Przekroczenie terminu dostawy w przypadku braku stosunkowo nieznacznej ilości cząstkowej towaru nie uprawnia do odstąpienia od umowy. W podanych poniżej okolicznościach jesteśmy natomiast uprawnieni do odstąpienia od umowy.

a) pojawienie się nieprzewidzianych trudności technicznych, które wynikają z charakteru zlecenia, a którego realizacja jest dla nas lub dla naszych dostawców niemożliwa lub niewykonalna.

b) wojna, strajk i nieregularne dostawy surowców i energii jak również wszelkie pozostałe przypadki istotnych zakłóceń działalności zakładów lub okoliczności Siły Wyższej występujące u nas lub naszych dostawców. O odstąpieniu od umowy należy poinformować w formie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od powzięcia wiedzy o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy.

6. Płatność

a) Wszystkie płatności należy regulować w uzgodnionym terminie wymagalności. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, cena kupna-sprzedaży jest wymagalna do zapłaty w terminie 21 dni od daty dostawy.

b) Niejasna sytuacja finansowa u zamawiającego po przyjęciu zlecenia uprawnia nas do uzależnienia realizacji dostawy od zapłaty gotówkowej lub od złożenia innego rodzaju zabezpieczenia (gwarancja bankowa). W przypadku przedpłaty gotówkowej odpowiednio stosuje się naszą regulację dotyczącą skonto. Skonto nie stosuje się, jeżeli najpóźniej z chwilą wpływu kwoty faktury uprawniającej do skonto nie zostaną uregulowane wszelkie pozostałe faktury.

c) Wszystkie wystawione przez nas faktury stają się natychmiast wymagalne do zapłaty w przypadku zwłoki z płatnością przynajmniej 2 faktur, w przypadku zaniechania płatności, w przypadku podjęcia pozasądowych negocjacji w sprawie zawarcia układu lub w przypadku złożenia przez zamawiającego wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. W takiej sytuacji nie wolno dokonywać uzgodnionych potrąceń od kwoty faktury takich jak na przykład kwot skonto itd.

d) Naliczamy odsetki za zwłokę w wysokości 9 punktów procentowych powyżej bazowej stopy procentowej w skali roku, a ryczałt z tytułu kosztów w wysokości 40,00 Euro. Zastrzegamy sobie możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu szkody powstałej w wyniku zwłoki w wyższej wysokości.

e) Zamawiający ma prawo do wzajemnego potrącenia wierzytelności tylko wtedy, gdy jego roszczenia przeciwne zostały prawomocnie stwierdzone lub zostały przez nas uznane.

f) Zamawiający może wykonywać prawo do zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie przeciwne opiera się na tym samym stosunku umownym. W przypadku występowania wad zamawiającemu nie przysługuje prawo do zatrzymania, chyba że dostawa w sposób oczywisty jest wadliwa lub zamawiającemu w sposób oczywisty przysługuje prawo od odmowy odbioru prac; w takiej sytuacji zamawiający jest uprawniony tylko do zatrzymania, zakładając że zatrzymana kwota pozostaje w odpowiednim stosunku do wad oraz przewidywalnych kosztów związanych z realizacją świadczenia uzupełniającego (w szczególności związanych z usunięciem wady). Zamawiający nie jest uprawniony do dochodzenia roszczeń i praw z tytułu wad, jeżeli zamawiający nie uregulował wymagalnych płatności, a wymagalna kwota jest odpowiednio proporcjonalna do wartości dostawy lub prac wykazujących wady.

7. Zastrzeżenie własności

a) Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu pełnego uregulowania wszystkich należności wynikających z bieżącej relacji handlowej.

b) Zamawiający jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z towarem.

c) Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o dostępnie osób trzecich do towaru, np. w przypadku jego zajęcia, jak również o wszelkiego rodzaju uszkodzeniach lub zniszczeniu towaru. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o zmianie posiadania towaru oraz o zmianie własnego miejsca zamieszkania.

d) W przypadku sprzecznego z umową zachowania zamawiającego, w szczególności w przypadku zwłoki w realizacji płatności lub w przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z punktu 7 b) do d) tego postanowienia możemy odstąpić od umowy oraz zażądać wydania towaru. Zamawiający jest uprawniony do odsprzedaży towaru w ramach zwykłej działalności handlowej. Zamawiający już teraz dokonuje cesji na nas wszelkich należności w wysokości kwoty faktury, które uzyska w wyniku odsprzedaży towaru na rzecz osób trzecich. Cesja zostaje przez nas przyjęta. Po dokonaniu cesji zamawiający jest uprawniony do windykacji należności. Zastrzegamy sobie prawo do windykacji należności we własnym zakresie, jeżeli zamawiający przestanie się prawidłowo wywiązywać ze swoich zobowiązań płatniczych i popadnie w zwłokę z ich realizacją.

e) Opracowanie i przetworzenie towaru przez zamawiającego zawsze jest realizowane w naszym imieniu i na nasze zlecenie. W przypadku przetworzenia towaru z przedmiotami, które nie należą do nas, uzyskujemy w nowej rzeczy współwłasność w stosunku wartości dostarczonego przez nas towaru do pozostałych przetworzonych przedmiotów.

8. Postanowienia końcowe

a) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, zastosowania nie znajdują postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

b) Jeżeli zamawiający jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym, wówczas wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla naszej siedziby. Ta sama regulacja obowiązuje w przypadku, jeżeli zamawiający nie ma na terenie Niemiec ogólnej właściwości sądu lub jeżeli miejsce zamieszkania czy miejsce stałego pobytu nie są znane w momencie wniesienia powództwa.

c) Jeżeli pojedyncze postanowienia umowy zawartej z zamawiającym, włączając w nie postanowienia ogólnych warunków handlowych, byłyby lub stałyby się w całości lub częściowo nieskuteczne, nie naruszy to ważności pozostałych postanowień. Całe lub część postanowienia nieskutecznego należy zastąpić taką regulacją, której skutek ekonomiczny będzie możliwie jak najbardziej zbliżony do skutku postanowienia nieważnego.

d) W przypadku sporów lub różnic zdań, wynikających z interpretacji różnych wersji językowych niniejszych warunków handlowych, obowiązuje wyłącznie wersja niemiecka.

© 2024 eskate